Nhận hỗ trợ cho

Lịch AppCenter Lịch Lịch Camera Camera Tập tin Tập tin Geary Mail Epiphany Epiphany Nhạc Nhạc Ảnh Ảnh Công cụ chỉnh sửa text Scratch Cài đặt Cài đặt Phim ảnh Phim ảnh

Cài đặt

Nhận sự trợ giúp cài đặt hệ điều hành elementary với hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

Tìm hiểu về những điều Cơ bản

Xem qua desktop, đa nhiệm, phím tắt và nhiều hơn nữa.

StackExchange

Xem qua những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được.