Get Support

We rely on our community-powered Stack Exchange for support. Search for common questions, ask your own, or help out by answering some. Pick an app below to jump to questions about it specifically.

AppCenter AppCenter Lịch Lịch Máy ảnh Máy ảnh Quản lý File Quản lý File Mail Mail Epiphany Epiphany Nhạc Nhạc Ảnh Ảnh Code Code Cài đặt Cài đặt Video Video

Guides

Cài đặt

Nhận sự trợ giúp cài đặt hệ điều hành elementary với hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

Tìm hiểu về những điều Cơ bản

Xem qua desktop, đa nhiệm, phím tắt và nhiều hơn nữa.