پشتیبانی

AppCenter AppCenter Calendar Calendar Camera Camera Files Files Mail Mail Epiphany Epiphany Music Music Photos Photos Text Editor Scratch System Settings System Settings Videos Videos

نصب

راهنمایی نصب سیستم عامل elementary با آموزش های گام به گام ما.

آموزش های مقدماتی

مروری بر مباحث میزکار، چند وظیفه ای ،کلید های میانبر و بیشتر.

مبادله اطلاعات

یافتن پاسخ برخی سوالاتی که از ما بیشتر پرسیده شده است.